Skip to content Skip to footer

De Fietswinkel is een commerciële afdeling binnen de vennootschap Carrosserie Thomas bv met RPR nummer BE-0428.040.907 met dezelfde rechten en plichten.

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle door De Fietswinkel gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, opgestelde facturen, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten. Daaronder zijn mede begrepen: het verstrekken van adviezen, het verrichten van meerwerk, het verrichten van inspecties, het verrichten van reparatie- en onderhoudswerken en het inschakelen van derden. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden aan de klant voorgelegd bij het binnenbrengen van zijn/haar fiets en worden door hem/haar getekend voor gelezen en goedkeuring op het werkorder voor de fiets.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand door bevestiging van de order of bestelling of indien De Fietswinkel met de uitvoering van de opdracht aangevangen is.
 3. Alle door De Fietswinkel genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief BTW en/of andere wettelijke heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. De klant aanvaardt dat er tijdens onderhouds- of herstellingswerken mogelijks meerwerken moeten uitgevoerd worden, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt:
  a. Meerwerken die noodzakelijk zijn voor de veiligheid, worden uitgevoerd naar goeddunken van De Fietswinkel en worden door de klant aanvaardt en vergoed.
  b. Meerwerken die wenselijk zijn, kunnen slechts worden uitgevoerd op voorwaarde dat de klant van deze meerwerken voorafgaandelijk telefonisch verwittigd wordt. Indien op de telefonische oproep van De Fietswinkel door de klant niet wordt gereageerd, wordt de klant verondersteld akkoord te zijn met de meerwerken.
 5. Voor werkzaamheden die langer duren dan de door De Fietswinkel opgegeven termijn kan de klant geen enkel recht noch vergoeding doen gelden. De opgegeven termijnen zijn bij wijze van inlichting, zijn niet bindend en worden automatisch verlengd in geval van nalatige levering van de bestelde onderdelen, staking en om het even welke situatie van overmacht. In geval van een definitief beletsel om welke reden ook, onafhankelijk van de wil van De Fietswinkel, nemen haar verplichtingen een einde zonder mogelijk verhaal vanwege de klant. De Fietswinkel is van alle verplichtingen op vlak van de termijn van de afgesproken werkzaamheden ontslagen wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft.
 6. Alle rekeningen en/of facturen vanwege De Fietswinkel zijn contant, onmiddellijk en integraal betaalbaar in Euro’s op het ogenblik van de afhaling van het voertuig en/of de goederen en dit zonder enige inhouding of korting. Alleen uitdrukkelijk bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege De Fietswinkel, kan de klant maximaal 30 kalenderdagen uitstel krijgen tot volledige betaling van de factuur.
 7. Wanneer De Fietswinkel zaken van de klant onder zich heeft, zal zij beroep doen op het retentierecht en is zij gerechtigd om de herstelde of bestelde voertuigen en/of goederen niet af te leveren of mee te geven met de klant, tot wanneer de klant aan al zijn verplichtingen jegens De Fietswinkel (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook) heeft voldaan of betaald. De klant aanvaardt dat er geen verband moet bestaan tussen het voorwerp van het retentierecht en het voertuig en/of de goederen die De Fietswinkel onder zich houdt. Indien na een termijn van 20 kalenderdagen de klant nog niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen, zal De Fietswinkel onderstaand artikel 11 toepassen.
 8. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling:
  a. Een verwijlintrest verschuldigd zijn door de klant t.b.v. 8% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum, te berekenen op het openstaande saldo van de factuur.
  b. Het factuurbedrag verhogen met € 200,00 als forfaitair en onherleidbaar schadebeding, te verhogen met de gerechtskosten met betrekking tot de invordering van de
  schuldvordering.
  Dit om het verlies te vergoeden van extra beheerskosten, kredietkosten, gerechtskosten en het verlies aan rendement van het geïnvesteerd kapitaal. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven door De Fietswinkel als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding voor de geleden verliezen, onverminderd alle verdere schadevergoedingen en intresten.
 9. De gehele vordering van De Fietswinkel, ook het gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:
  a. bij niet stipte betaling van door de klant verschuldigde bedragen ;
  b. indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt of om toepassing daarvan is verzocht ;
  c. indien de klant haar rechtspersoonlijkheid verliest of ontbonden of geliquideerd wordt ;
  d. indien en zodra enig beslag ten laste van de klant wordt gelegd.
 10. Tot het ogenblik dat de eigendom van geleverde voertuigen en/of goederen na volledige betaling effectief aan de klant zijn overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden in het kader van het eigendomsrecht om deze voertuigen en/of goederen te vervreemden, te schenken, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen te geven, te wijzigen of op eender welke andere wijze daarover te beschikken. Indien de klant toch beschikt over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zal De Fietswinkel zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de goederen vergt. De klant machtigt De Fietswinkel op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden, al dan niet met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden om tot recuperatie, demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan en zal dit niet als huisvredebreuk beschouwen.
 11. De klant is verplicht om zijn/haar voertuig en/of goederen in ontvangst te nemen op de afgesproken leveringsdatum of binnen de 20 kalenderdagen vanaf het bericht van De Fietswinkel dat het voertuig en/of de goederen beschikbaar zijn. Kan de klant het voertuig en/of de goederen niet in ontvangst nemen, dan zullen er zonder ingebrekestelling stallingskosten aangerekend worden t.b.v. € 10,00 per begonnen kalenderdag.
 12. De klant wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien hij/zij eventuele klachten of bezwaren niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van het voertuig en/of de goederen gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan De Fietswinkel meldt. Bij betwisting aangaande de datum van aflevering is de factuurdatum van kracht. Een eventuele klacht of bezwaar ontslaat de klant niet van zijn/haar betalingsverplichting.
 13. Alle voertuigen die in de werkplaatsen en op het terrein van De Fietswinkel gebracht of gestald worden of die door De Fietswinkel moeten opgehaald en/of weggebracht worden, dienen door de eigenaar geldig verzekerd te zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid en blijven onder verantwoordelijkheid van de klant.
 14. De Fietswinkel wijst elke aansprakelijkheid af voor alle voertuigen en/of onderdelen en/of toebehoren die buiten de openingsuren op het terrein worden gebracht en/of gestald. De eigenaar blijft de volledige aansprakelijkheid dragen of dient zijn/haar voertuigen en/of onderdelen en/of toebehoren te verzekeren voor de risico’s van brand, ontploffing, terrorisme, vandalisme, vorstschade, diefstal, inbraak en alle andere oorzaken van vernieling en/of beschadiging.
 15. Alle voertuigen zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de constructeur of invoerder, die opgenomen zijn in het onderhoudsboekje en waarmee de klant verklaart bekend te zijn. Originele onderdelen worden gewaarborgd met 1 jaar garantie op nieuwe onderdelen, 1 jaar garantie op ruilonderdelen en 6 maanden garantie op tweedehands onderdelen, telkens te rekenen vanaf de factuurdatum. Voor de met “XX” gemarkeerde onderdelen op de factuur gelden afwijkende garantievoorwaarden, dewelke bepaald zijn door de constructeur of leverancier ervan. Bij gebrek aan duidelijke garantievoorwaarden geldt steeds een termijn van 1 jaar garantie te rekenen vanaf de factuurdatum.
 16. Persoonsgegevens en gegevensbescherming (GDPR):
  a. Bij de aankoop van producten of diensten of omdat de klant deze info zelf verstrekt, worden de volgende persoonlijke gegevens van de klant verwerkt: aanspreektitel, voornaam, familienaam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die hij/zij verstrekt.
  b. De Fietswinkel verwerkt deze persoonsgegevens van de klant op basis van de grondslag en met het doel om de klant te telefoneren / mailen / e-mailen / berichten indien dit nodig is om een dienstverlening uit te voeren ; om de klant te informeren over wijzigingen van de dienstverlening ; voor het afhandelen van de bestelling / aankoop / herstelling / betaling ; om goederen en diensten te leveren ; voor direct marketing en het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders zowel analoog als digitaal ; voor klantenbeheer ; voor marktonderzoek en statistisch onderzoek ; voor belastingtechnische redenen.
  c. De Fietswinkel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder menselijke tussenkomst.
  d. De persoonsgegevens van de klant worden niet langer dan strikt nodig is bewaard om doelen te realiseren waarvoor deze gegevens verzameld werden.
  e. De persoonsgegevens van de klant worden door De Fietswinkel bezorgd aan de verwante vennootschappen Garage Exelmans nv en Carrosserie Thomas bv en worden voorts enkel aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  f. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De klant heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid en kan een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens waarover De Fietswinkel beschikt in een computerbestand naar hem/haar te zenden of naar een andere door hem/haar genoemde persoon of organisatie te zenden.
  g. De klant kan een verzoek tot inzage / correctie / verwijdering / gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar info@exelmans.team.
  h. De Fietswinkel neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien de klant meent dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoekt De Fietswinkel de klant om contact op te nemen via info@exelmans.team.
  i. De Fietswinkel streeft ernaar dat het gebruik van de persoonsgegevens van de klant strikt overeenstemt met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving, te weten de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR-wetgeving) van 25 mei 2018 alsook de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar wijzigingen.
 17. In geval één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of zonder gevolg zouden zijn, zal deze bepaling gesplitst worden van de algemene verkoopvoorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 18. De klant erkent uitdrukkelijk van de hogervermelde algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 19. Elk geschil zal uitsluitend beslecht worden door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt. De Fietswinkel blijft bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.